Losiná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky a nařízení - Řád veřejného pohřebiště obce Losiná

 

ŘÁD
VEŘEJNÉHO
POHŘEBIŠTĚ

obce LOSINÁObec Losiná jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,      o pohřebnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění      zákona      č. 479/2001 Sb.,      (dále jen zákon)      v y d á v á      v souladu s ustanovením § 19 zákona a      na základě rozhodnutí starosty v      působnosti rady obce ze dne 14. června 2002 v souladu s      § 99 odst. 2      a      § 102 odst. 3      zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , tento řád veřejného pohřebiště jako jiné opatření v samostatné působnosti obce (dále jen "řád"):

      Článek 1
      Úvodní ustanovení
Řád upravuje provoz pohřebiště v katastru obce Losiná zřízeného na parc.č. 1780/2 v k.ú.      Losiná u Plzně ležícího asi 1 km od obce při pravé straně silnice III.tř. č. 18025 z Losiné směrem na Štěnovice.
Provozovatel pohřebiště plní zároveň funkci správce pohřebiště .

      Článek 2
      Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, kdy je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, je neomezena po celých 24 hodin denně . Brána pro vjezd vozidel je uzamčena , klíč vydá po dohodě obecní úřad .
Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí apod. , pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků . Provozovatel zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti .

      Článek 3
      Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
Na pohřebišti v Losiné jsou poskytovány tyto služby :
- pronájem hrobových míst
- výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- pohřbívání
- ukládání zpopelněných lidských pozůstatků
- provádění exhumací
- správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- správu a údržbu objektů na pohřebišti
- zajišťování likvidace odpadů
- údržbu a úpravu hrobových míst
- vedení předepsané evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- zveřejňování informací na místě obvyklém
- vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu
Provozovatel veřejného pohřebiště zajišťuje výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání, provádění exhumací a ukládání zpopelněných lidských pozůstatků prostřednictvím třetích fyzických a právnických osob , na něž se vztahují povinnosti, které tento zákon ukládá provozovateli pohřebiště . S těmito fyzickými a právickými osobami je sjednána písemná smlouva o podmínkách k provádění těchto činností . Aktuální seznam těchto fyzických a právnických osob vede provozovatel .

      Článek 4
      Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 12 let .
      Článek 5
      Provozovatel      pohřebiště a jeho povinnosti
Provozovatel pohřebiště je povinen :
Provozovatel je povinen předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo .
Provozovatel je povinen umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9 .
Provozovatel je povinen umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze na nezbytně nutnou dobu . Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů stejného charakteru a rozměrů . Provozovatel pohřebiště sjednané místo vytýčí, číselně označí a vyčistí . Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor .
Provozovatel je povinen stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro každého nájemce .
Provozovatel je povinen vést evidenci související s provozováním pohřebiště v rozsahu dle ustanovení § 21 odst.1 zákona. Při zpracování osobních údajů vedených v evidenci souvisejících s provozováním veřejného pohřebiště postupuje správce podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Současně je povinen udržovat aktuální plán pohřebiště s vedením evidence volných hrobových míst . Zájemcům o uzavření nájemní smlouvy je povinen na jejich žádost nechat nahlédnout do plánu pohřebiště a evidence volných míst .
Umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností a jiných osob v souladu s projevenou vůlí osob, které sjednaly pohřbení .
V případě zákazu pohřbívání provozovatel bezodkladně písemně informuje nájemce hrobových míst, pokud je mu známa jejich adresa , a současně informuje veřejnost o tomto zákazu v místě na daném pohřebišti obvyklém .
V případě rušení pohřebiště provozovatel postupuje dle ustanovení § 24 zákona a je bezodkladně povinen ve směru k zúčastněným osobám a veřejnosti splnit veškerou informační povinnost .
Provozovatel zabezpečuje výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (uložení uren) . Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu .
Zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů a pokynů příslušného správního orgánu .
Zajišťovat likvidaci odpadů z pohřebiště předepsaným způsobem .
Zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebištích, včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch .
Umožnit oprávněným osobám provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto řádem .
Provozovatel pohřebiště je povinen během doby trvání nájmu zajistit k hrobovému místu přístup a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa, s výjimkou případů, kdy je nezbytné bezodkladně zajistit bezpečný provoz pohřebiště .
Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením . Není-li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na místě na pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu .
      Článek 6
      Užívání hrobového      místa
Nájem hrobového místa (dále jen nájem) vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a nájemcem (dále jen smlouva) . Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem . Výše nájemného a ceny služeb spojených s nájmem je stanovena cenovým výměrem, který vydává obec .
K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je nájemce povinen poskytnout provozovateli pohřebiště veškeré údaje, jejichž vedení je předepsáno ustanovením § 21 odst. 1 zákona :
- jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy
- místo a datum jejich narození a úmrtí
- rodné číslo
- datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti
      včetně určení hrobového místa a hloubky pohřbení . U zpopelněných lidských ostatků způsob
      uložení jejich popela .
- záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky byly uloženy do hrobu nebo
      hrobky, byla touto nemocí nakažena
- jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa,      jde-li
      o fyzickou osobu nebo obchodní jméno nebo název firmy, sídlo a      identifikační číslo nájemce
      hrobového místa, jde-li o právnickou osobu
- datum uzavření nájemní smlouvy a dobu jejího trvání včetně údajů o změně smlouvy
- záznamy o skutečnostech uvedených v § 29 odst. 4 a 5 zákona, pokud nastaly
- údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa
- údaje o skutečnosti uvedené v § 20 písm. e)      zákona, pokud nastala
- údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání, pokud byl zákaz vydán
- v případě rušení veřejného pohřebiště údaje o skutečnostech uvedených v      § 20 písm.g) body
      3 až 6,      pokud nastaly
- případné údaje o vlastníku hrobového zařízení , není-li vlastníkem nájemce a to nejméně v rozsahu
      jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození
V případě že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba , na níž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště, na němž se hrob nachází .
Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny . Rada obce může omezit maximální délku pronájmu místa na pohřebišti . Podnájem hrobového místa je zakázán .
Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, urnové místo, včetně vybudování hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.), to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto řádem a pokyny provozovatele pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky .
Nájemní právo k hrobovému místu lze převést smluvně na třetí osobu pouze prostřednictvím provozovatele pohřebiště . Současně s převodem nájemního práva je dosavadní nájemce a vlastník hrobového zařízení povinen předložit provozovateli pohřebiště smlouvu o převodu uvedených věcí do vlastnictví jiné osoby, nezůstávají-li i nadále v jeho vlastnictví .
Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa v rozsahu stanoveném smlouvou o nájmu .
Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází právo nájmu na dědice . Je-li nájemcem právnická osoba , přechází právo nájmu na jejího právního nástupce . Dědic nebo právní nástupce nájemce je povinen doložit provozovateli titul k přechodu nájmu a sdělit údaje, potřebné pro vedení evidence, předepsané zákonem .
Provozovatel může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do tří měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval .
Jestliže podá nájemce před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě že :
      - nájemce neplní své povinnosti podle článku 7 řádu veřejného pohřebiště
- nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode ode
      dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval
- má-li být pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1 zákona
Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny, postupuje provozovatel pohřebiště podle § 20 písm. g) bod 4 a 5 zákona .
Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu, nutných kamenických pracích na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona . Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení a vznikne.li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil, to platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu .
Nájem lze sjednat na dobu kratší, než-li je stanovena tlecí doba za podmínek stanovených provozovatelem pohřebiště .
Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral, ponechají na dosavadních místě . Při nájmu hrobového místa novému nájemci budou tyto lidské ostatky uloženy pod úroveň dna hrobu . Ponechané zpopelněné lidské ostatky se vyjmou a uloží do žárových hrobů bez úředních obalů .

      Článek 7
      Povinnosti      nájemce      hrobového      místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto :
Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 8 . Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny . Má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky .
Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem :
- nejpozději do tří měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
- zajistit, aby plocha hrobového      místa nezarůstala      nevhodným      porostem narušujícím      estetický
      vzhled      pohřebiště a      průběžně zajišťovat      údržbu      hrobového místa a      hrobového      zařízení      na
      vlastní náklady tak,      aby      jejich      stav      nebránil      užívání      hrobových      míst      ostatních      nájemců a
      dalších osob .
- odstranit      včas      znehodnocené      květinové      a      jiné      dary,      odpad      z      vyhořelých      svíček a      další
      předměty,      které narušují estetický vzhled pohřebiště .
- neprodleně      zajistit      opravy      hrobového      zařízení      pokud je narušena jeho stabilita      a      ohrožuje      
      tak zdraví, životy nebo majetek      dalších      osob . Pokud      tak      nájemce      neučiní,      je      provozovatel
      pohřebiště      oprávněn      zajistit      bezpečnost      na      náklady a riziko nájemce hrobového místa .      Je
      zakázáno      odkládat      díly      hrobového zařízení      na      sousední      hrobová      místa      nebo      je opírat o
      sousední hrobová zařízení .
Při užívání hrobového místa je nájemci zakázáno manipulovat s lidskými ostatky . Se zpopelněnými lidskými ostatky může nájemce manipulovat a ukládat je na pohřebišti pouze s vědomím provozovatele . Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 8 .
Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění a upevnění s přihlédnutím k místním podmínkám, a udržovat je v řádném stavu . Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště .
Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně . Všechna trvalá zeleň, vysazená na pohřebišti, se stává majetkem provozovatele pohřebiště .
Dřeviny nesmějí být vysazovány do pohřbívací plochy s výjimkou toho, kdy se nájemce písemně zaváže k tomu, že bude místo užívat pouze k uložení zpopelněných ostatků .
Provozovatel může dle svého užívání a bez souhlasu nájemce odstranit vysazené dřeviny, k jejíž výsadbě nedal souhlas .
Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona .
Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona .
Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště způsobem obvyklým na daném      pohřebišti nebo jeho      části . Toto označení nepřemísťovat, nepoškozovat a nepoužívat k jiným účelům .

      
      Článek 8
      Ukládání lidských pozůstatků , zpopelněných lidských ostatků
      a jejich exhumace

Lidské pozůstaky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem . Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací .
Převzetí lidských pozůstatků musí být doloženo listem o prohlídce mrtvého, který tvoří podklad pro evidenci související s provozováním pohřebiště .
Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví      (u hrobů zpravidla k nohám) .
Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahující minimálně jméno zemřelého, datum narození, a den pohřbu . Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve . Za zetlelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti      0,5 m2      držící vcelku .
Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve , které ve      stanovené      tlecí      době      zetlí      spolu s      lidskými ostatky , tzn. že nesmí obsahovat díly z PVC      a      jiných nerozložitelných      materiálů ,      kovové díly jen omezeně .      Výplň      rakví může být      pouze z materiálů ,      jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky .
Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, ve kterých bude umístěna poloviční zinková vložka, nebo rakve kovové s nepropustným dnem .
Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebišrě provádět pouze se souhlasem okresního hygienika nebo krajské hygienické stanice . Bez souhlasu je možné přemístění jen tehdy, nemá-li být rakev otevřena .
Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem okresního nebo krajského hygienika nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení soud nebo státní zástupce . Náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal . Provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy .

      Článek 9
      Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
Ke zhotovení hrobky, náhrobku, hrobového zařízení na pohřebišti nebo úpravě, údržbě, opravám nebo odstranění již existujících je oprávněn pouze vlastník nebo jím zmocněná osoba po prokazatelném předchozím souhlasu provozovatele pohřebiště za jím stanovených podmínek, nájemní smlouvy, tohoto řádu a zákona . Nájemce při provádění prací musí respektovat důstojnost místa a omezit na minimun hlučné práce .
Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :
- rozměry hrobu jsou : jednohrob      140 x 270 cm
      dvouhrob      280 x 270 cm
      urnový háj      70 x 110 cm
- původní      netypické      rozměry      hrobových míst lze při nové stavbě dodržet jen po dohodě      s
      provozovatelem pohřebiště
- šířka uliček mezi hrobovým zařízením je stanovena podle projektové dokumentace
- základy musí odpovídat půdorysným rozměrů díla a hloubce spáry, která činí min. 600 mm
      pod úrovní terénu
- základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného
      proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, případně cihelného
      zdiva a podobně
- přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
- vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
- nápisy na náhrobcích nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními normami
V průběhu zhotovování, údržby, oprav ¨nebo odstraňování hrobového zařízení na pohřebišti odpovídá nájemce hrobového místa za udržování pořádku, za skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště . Odstraňovaný stavební mateiál, náhrobky či jejich části, stejně tak i vykopanou zeminu je nájemce povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na určené místo skládky a případně uložit do příslušného kontejneru . Při těchto pracích nesmí být cesty a uličky na pohřebišti užívány k jinému účelu než ke komunikačním a nesmí být jejich průchodnost omezována .
Nájemce je povinen zajistit ochranu zeleně i kořenového systému zeleně .
Po skončení uvedených pracích je nájemce povinen na svůj náklad uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil, do původního stavu nejpozději do 48 hodin . Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad .
Vlastník hrobového zařízení je oprávněn s tímto nakládat bez omezení vlastnických práv, včetně odstranění hrobového zařízení z pohřebiště po předchozím projednání s provozovatelem .


      Článek 10
      Pořádek na pohřebišti      
Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se zdržet takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti tzn. zejména
- chovat se hlučně
- pouštět přenosné nosiče zvuku
- požívat      alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky      a      vstupovat      na      pohřebiště      pod
      vlivem těchto látek , kouřit na pohřebišti
- odhazovat odpadky mimo místo k tomu určené (za zadní bránou pohřebiště)
- vstupovat se psy, kočkami a jinými zvířaty
- používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny
Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště jen v doprovodu dospělé osoby .
Na pohřebišti je zakázáno pohybovat se na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech apod. .
Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků)      mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde      pouze      s      prokazatelným      souhlasem      a      při splnění stanovených podmínek provozovatele pohřebiště .      Chodci      mají      vždy přednost před vozidly . Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy, údržbu nebo mytí vozidel . Parkoviště vozidel je před pohřebištěm .
Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní . Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech . Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště .
Svítidla a svíčky mohou návštěvníci a nájemci na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech jen tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru . V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček a j.) omezit nebo zakázat .
Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a na místa kolem hrobových míst není dovoleno .
Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené provozovatelem pohřebiště včetně nové výsadby zeleně bez jeho souhlasu .
Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanový tento řád .
Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatel pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů) .
Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí pracovmíci obecního úřadu a členové zastupitelstva obce.

      Článek 11
      Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo
      - nezajišťuje údržbu hrobového místa i přes písemné upozornění provozovatele pohřebiště
      - zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého
      nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti
Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč .
O řízení ve věcech přestupků, o podmínkách odpovědnosti za přestupky, jakož i o příslušnosti k projednávání přestupků platí obecné předpisy ( zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů) .
Za přestupek podle odstavce 1 a 2 se nepovažuje jednání v něm uvedené, které je správním deliktem postižitelným podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) .

      Článek 12
      Ostatní ustanovení

Právní vztahy neupravené tímto řádem, vztahujícím se k provozování pohřebiště, se řídí zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění .
Pokud se písemný styk provádí doručenkou na ardesu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty .
Kontrolu dodržování tohoto řádu provádí a je jí pověřen příslušný orgán obce (kontrolní výbor), členové zastupitelstva obce a provozovatel pohřebiště - pracovník obce na základě zmocnění starosty obce .
Výjimky z řádu pohřebiště může dle individuální žádosti povolit na základě rozhodnutí starosta obce v působnosti rady obce .


      Článek 13
      Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti schválení tohoto řádu veřejného pohřebiště se ruší provozní řád pohřebiště schválený dne 27.4.1994 zastupitelstvem obce .      Článek 14
      Účinnost
Řád veřejného pohřebiště v Losiné nabývá účinnosti dne 1.července 2002 .

      
      .....................................................
      Jan Matulka, starosta obce Losiná

 

Zodpovídá: Věra Lišková