Obec Losiná
Obec Losiná

Poplatek komunální odpad

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výše poplatku byla stanovena na částku 650,- Kč na kalendářní rok 2021.

Poplatníci jsou:

  • fyzická osoba přihlášená v obci,
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;

Splatnost poplatku je od 1. ledna 2021 do 31. května 2021. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Osvobozeny od poplatku jsou osoby, které mají hlášený pobyt na ohlašovně Obecního úřadu Losiná.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených obecně závaznou vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Při změně trvalého pobytu nebo narození poplatník zaplatí za rok poměrnou částku. Částka se vypočítá jako jedna dvanáctina násobená počtem měsíců, přičemž při změně uprostřed měsíce je rozhodným okamžikem poslední den v měsíci. Haléře se zaokrouhlují směrem nahoru.

Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

Při vzniku poplatkové povinnosti po datu splatnosti (po 31.5.), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Vznik a zánik poplatkové povinnosti jsou poplatníci povinni ohlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy vznik nebo zánik poplatkové povinnosti nastal.

Další informace:

  1. Přeplatek se nevrací pokud je nižší než 100,- Kč.
  2. Exekuční řízení se zrychluje. Po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním výměru správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci. Minimální výše exekučních nákladů správce daně je 500 Kč.

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

dnes, středa 27. 10. 2021
zataženo 14 °C 5 °C
čtvrtek 28. 10. skoro jasno 14/5 °C
pátek 29. 10. skoro jasno 12/3 °C
sobota 30. 10. oblačno 15/5 °C

Překlad (translations)