Obec Losiná
Obec Losiná

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů

Výše poplatku na kalendářní rok 2021:

  • 100,- Kč za prvního psa
  • 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa

Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců nebo ode dne nabytí psa staršího 3 měsíců.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Losiná.

Splatnost poplatku je od 1. ledna 2021 do 31. května 2021. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených obecně závaznou vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Pokud poplatník nezaplatí ve lhůtě splatnosti, nebo zaplatí menší částku, stává se dlužníkem a takto včas nezaplacené poplatky (nebo jejich část) může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek nedoplatku.

Při přihlášení nebo odhlášení poplatku ze psů během roku poplatník zaplatí za rok poměrnou částku. Částka se vypočítá jako jedna dvanáctina násobená počtem měsíců, přičemž při změně uprostřed měsíce je rozhodným okamžikem poslední den v měsíci. Haléře se zaokrouhlují směrem nahoru.

Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

Při vzniku poplatkové povinnosti po datu splatnosti (po 31.5.), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Vznik a zánik poplatkové povinnosti jsou poplatníci povinni ohlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy vznik nebo zánik poplatkové povinnosti nastal.

Další informace:

  1. Přeplatek se nevrací pokud je nižší než 100,- Kč. 
  2. Exekuční řízení se zrychluje. Po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním výměru správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci. Minimální výše exekučních nákladů správce daně narostla na 500 Kč (oproti dosavadním 200 Kč do r. 2010).

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

dnes, středa 27. 10. 2021
zataženo 14 °C 5 °C
čtvrtek 28. 10. skoro jasno 14/5 °C
pátek 29. 10. skoro jasno 12/3 °C
sobota 30. 10. oblačno 15/5 °C

Překlad (translations)